IMW regio Tilburg

Artikel 1:

 1. IMW is een professionele hulpverleningsorganisatie die alle inwoners in haar werkgebied ondersteunt bij vragen op sociaal-maatschappelijk gebied. Dit doen we door individuele ondersteuning en begeleiding en door middel van groepsaanbod, dit laatste zowel voor inwoners als professionals. Het gaat daarbij steeds om diensten die in het verlengde van de reguliere werkzaamheden van IMW liggen, zoals schoolmaatschappelijk werk, het geven van cursussen of trainingen etc.
 2. a. Opdrachtnemer: IMW regio Tilburg.
  b. Opdrachtgever: de persoon of organisatie waaraan IMW een offerte aanbiedt of waarmee IMW een overeenkomst heeft gesloten betreffende het leveren van diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke offertes en overeenkomsten die IMW aanbiedt/sluit. Zij maken integraal deel uit van de offertes of overeenkomsten, tenzij in de betreffende offerte of overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald of afgesproken.

Artikel 3: Offertes

 1. Prijsopgaven en offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de betreffende gegevens. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvolledig of onjuiste informatie verschaft, is hij aansprakelijk voor de eventuele extra kosten en/of schaden die hieruit voortvloeien.
 2. De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon of had moeten begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verstrijkt de geldigheid van de uitgebrachte offerte na 30 dagen, gerekend vanaf de dagtekening van de offerte.
 4. In de offerte vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Eventuele in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zullen derhalve expliciet benoemd worden in de offerte/overeenkomst.
  Wanneer afdracht van BTW in een later stadium van toepassing blijkt te zijn zal deze aan de opdrachtgever worden nagefactureerd. De trainingen van  IMW zijn gekwalificeerd als kortdurend beroepsonderwijs. IMW is geregistreerd bij het CRKBO.
 5. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met de wijziging instemt.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opgemaakte offerte door beide partijen binnen de geldigheidstermijn van 30 dagen.
 2. De opdrachtnemer is slechts gebonden aan de overeenkomst indien deze is ondertekend door een daartoe door de Raad van Bestuur of door de Raad van Bestuur gemachtigde medewerker.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent, daartoe bevoegd is.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer bepaalt door wie de overeengekomen diensten worden geleverd.
 2. Bij ziekte van de betreffende persoon/personen langer dan 3 weken, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor een passende oplossing.
 3. De personen door wie de overeengekomen diensten worden geleverd, nemen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden de bepalingen in acht die zijn opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving, in de instellingseigen regelingen van IMW (zoals de gedragscode en het reglement privacy-bescherming cliënten) en in de op hen van toepassing zijnde CAO.
 4. De overeengekomen diensten zullen binnen de in lid 3 genoemde kaders naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

Artikel 6: Informatie, faciliteiten en werkruimte

 1. De opdrachtgever stelt aan de door de opdrachtnemer ingezette persoon/personen kosteloos alle gegevens ter beschikking die nodig zijn om de overeengekomen diensten tijdig en naar behoren te leveren.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, stelt de opdrachtgever aan de door de opdrachtnemer ingezette persoon/personen kosteloos alle faciliteiten ter beschikking die in redelijkheid noodzakelijk zijn om de overeengekomen diensten te kunnen De betreffende faciliteiten worden (zo mogelijk) in de overeenkomst opgenomen.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, stelt de opdrachtgever aan de door de opdrachtnemer ingezette persoon/personen kosteloos een werkruimte ter beschikking die voldoet aan de eisen die de Arbowetgeving stelt.
 4. Indien de opdrachtgever verzuimt de in dit artikel bedoelde gegevens, faciliteiten en werkruimte beschikbaar te stellen en de overeengekomen diensten daardoor niet kunnen worden geleverd, zijn de kosten daaruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde termijn.
 2. De opdrachtgever doet, onverminderd het gestelde in artikel 8, afstand van zijn recht ingevolge van artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen.

Artikel 8: Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever of opdrachtnemer verzuimt zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een mail met ontvangstbevestiging te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de verzuimende partij schriftelijk via mail in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. De overeenkomst kan voorts, eveneens door middel van een mailbericht met ontvangstbevestiging, met onmiddellijke ingang, door opdrachtgever of opdrachtnemer worden ontbonden indien:
  • de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend,
  • indien de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard,
  • de instelling/onderneming van de andere partij ophoudt te bestaan,
  • de andere partij door beslag of andere reden niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

Een tussentijdse ontbinding betreft slechts dat deel van de overeenkomst dat op het moment van de ontbinding niet  is uitgevoerd. Voor het  wel uitgevoerde deel is c.q. blijft de opdrachtgever betaling verschuldigd. Een wijziging door de opdrachtnemer van de persoon/personen door wie de overeengekomen diensten worden geleverd, geeft nadrukkelijk geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Annulering training, cursus

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde training/cursus naar het oordeel van IMW onvoldoende is, staat het IMW vrij om met de opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende training, cursus op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien IMW en opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de opdrachtgever het recht de betreffende trainingsmodule of cursus kosteloos te annuleren. De opdrachtgever is in dit geval gehouden de kosten voor de gevolgde trainings-/cursusonderdelen te voldoen.
 2. Annulering van een training, cursus kan uitsluitend plaatsvinden voordat IMW met de uitvoering van de training/cursus is begonnen. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een mail gericht aan IMW. Als moment van ontvangst door IMW geldt de datum van de ontvangstbevestigingsmail van IMW. Als bewijs van de annulering geldt de ontvangstbevestiging door IMW. De geplande aanvangsdatum van de training/cursus geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 2 geldt dat IMW gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  • Bij annulering tot twee maanden voor de aanvang van de eerste bijeenkomst 25% van de kosten van de training/cursus.
  • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst 50% van de kosten van de training/cursus.
  • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de training/cursus.

 Artikel 10: Uitval trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal IMW – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal IMW de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. IMW zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een trainer.
 3. Een opdrachtgever kan niet kosteloos een training annuleren vanwege de uitval van een trainer, of de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege uitval van een trainer.

Artikel 11: Kosten bij vermelding van tarief

 1. In de overeenkomst tot het verrichten van diensten/dienstverlening staat vermeld welk (uur)tarief de opdrachtnemer hanteert voor de overeengekomen diensten.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het (uur)tarief na het afsluiten van de overeenkomst jaarlijks te wijzigen, indien daar gezien de hoogte van de inflatie, een wijziging van de toepasselijke CAO afspraken of een verhoging van een andere aan het uurtarief ten grondslag liggende kostenpost aanleiding voor is.
 3. De opdrachtgever heeft het recht om bij een tussentijdse wijziging van het (uur)tarief met IMW  dan 5% de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 8 lid 2 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12: Betaling

 1. Het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt volgens de in de overeenkomst vermelde termijn door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. De betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van hetgeen hij uit hoofde van de factuur verschuldigd is aan de opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de verplichting tot betaling niet op.
 4. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 5. Het niet afnemen van de overeengekomen diensten zonder dat daar een ontbinding van de overeenkomst dan wel een opzegging aan ten grondslag ligt door de opdrachtgever en een bevestiging daarvan door de opdrachtnemer laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden open inschrijving trainingen/cursussen

 1. Uiterlijk twee weken voor de start van de training krijgt de deelnemer bericht als de training niet door kan gaan.
 2. Uiterlijk twee weken voor de start van de training krijgt de deelnemer een factuur via zijn/haar mailadres op naam.
 3. De factuur dient vóór aanvang van de training te zijn voldaan.
 4. Bij annulering vanuit de deelnemer:
  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is 50% van de prijs.
  • Bij annulering binnen minder dan 2 weken voor aanvang is 100% van de prijs.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer en opdrachtgever verzekeren elkaar de geheimhouding van alle aan elkaar ter  beschikking gestelde gegevens, waarvan mag worden aangenomen dat de belangen van (één van) beiden dan wel  de  belangen van een derde bij de te leveren of geleverde diensten betrokken partij door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft het intellectueel eigendom met betrekking tot het door de opdrachtnemer krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materiaal te allen tijde bij opdrachtnemer berusten.
 2. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de opdrachtgever. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten/producten te verveelvoudigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 4. De opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat door gebruik van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, software en informatiedragers van welke aard ook, geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten welke derden kunnen doen gelden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in  als  buiten  rechte voor alle aanspraken door derden te dienaangaande.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht en/of in verband met de implementatie van adviezen van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze is/zijn ontstaan door grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid is in dat geval gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te leveren diensten. Indien een overeenkomst is gesloten voor de duur van meerdere jaren, geldt als maximum de afgesproken prijs op jaarbasis.
 2. De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking geldt mede ten aanzien van de door de opdrachtnemer bij de uitvoering ingeschakelde derden.

Artikel 17: Klachten

Indien de opdrachtgever of een derde bij de geleverde diensten betrokken partij een klacht heeft over de wijze waarop de dienst geleverd is en het niet gaat om een verzuim zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de opdrachtnemer.

Artikel 18 Vertrouwelijkheid

IMW, zijn personeel en/of voor IMW werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. IMW conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 19 – Persoonsgegevens

IMW verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van IMW. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door IMW.

Artikel 20: Verbod overname personeel

 1. Het is de opdrachtgever en opdrachtnemer niet toegestaan medewerkers, hieronder begrepen de derden die worden ingezet door de opdrachtnemer, al dan niet van een wederpartij, betrokken bij de uitvoering van de opdracht, in dienst te nemen dan wel met deze medewerkers over indiensttreding te onderhandelen, tenzij in overleg en na toestemming van die wederpartij.
 2. Bij overtreding van de bepaling in lid 1 is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 per gebeurtenis.

Artikel 21: Geschillen

Indien een geschil met betrekking tot de overeenkomst niet in onderling overleg tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer kan worden opgelost, kan het worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 22 Deponering en Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van IMW regio Tilburg zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en opvraagbaar onder vermelding van het KvK nummer 41095057. De algemene voorwaarden kunnen door IMW worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

Artikel 23: Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur van IMW regio Tilburg en treden in werking met ingang van 1 juli 2021.